§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Urbanistów Polskich".

Monitor Polski

M.P.1979.23.129

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 1979 r.
§  1.
W statucie Towarzystwa Urbanistów Polskich, stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1974 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Urbanistów Polskich" (Monitor Polski Nr 8, poz. 59), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 skreśla się przecinek i wyraz "międzyzakładowe",
2)
w § 21:
a)
w ust. 1 pkt 1 skreśla się wyrazy "obejmujące również swoim zakresem działania miasta wyłączone z województw",
b)
w ust. 2 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

"Do utworzenia oddziału wymagane jest istnienie co najmniej trzech kół lub zrzeszenie w nich co najmniej 30 członków zwyczajnych.",

c)
w ust. 3 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

"Do utworzenia koła wymagane jest zrzeszenie w nim co najmniej 10 członków zwyczajnych.",

d)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W województwach, w których nie ma oddziału, koła są powoływane przez Zarząd Główny. W odniesieniu do tych kół Zarząd Główny może powierzyć sprawowanie nadzoru organizacyjnego oddziałowi sąsiedniego województwa, informując o tym terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, właściwy ze względu na teren działania tworzonych kół.",

3)
w § 23 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) komisja rewizyjna koła",

4)
§ 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. Uchwały władz towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie przewiduje innych zasad. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.",

5)
w § 34 pkt 1 wyraz "listy" zastępuje się wyrazem "liczby",
6)
w § 37 ust. 4 skreśla się zdanie ostatnie,
7)
rozdział 6 otrzymuje tytuł "Władze oddziału wojewódzkiego",
8)
w rozdziale 6 część A otrzymuje tytuł:

"A. Walne zebranie oddziału",

9)
w § 53:
a)
w ust. 2 pkt 1, 4 i 8 skreśla się wyrazy "i miasta wyłączonego z województwa",
b)
w ust. 3 skreśla się zdanie ostatnie,
10)
w § 55 skreśla się wyrazy "oraz dwóch zastępców",
11)
w § 57 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1,
12)
po § 63 dodaje się § 63a w brzmieniu:

"§ 63a. Postanowienia § 55 i 56 stosuje się odpowiednio."