Zm.: zarządzenie w sprawie usprawnienia w sprawie obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1973.52.293

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 grudnia 1973 r.

ZARZĄDZENIE Nr 97
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 grudnia 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie usprawnienia obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.

Zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 1966 r. w sprawie usprawnienia obsługi rozliczeń pieniężnych ludności (Monitor Polski Nr 49, poz. 240) skreśla się w § 1 ust. 1 pkt 2 oraz § 2 i 4.
2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1974 r.