Zm.: zarządzenie w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach granicznych.

Monitor Polski

M.P.1995.64.703

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 1 grudnia 1995 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach granicznych.

Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach granicznych (Monitor Polski Nr 25, poz. 250) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) małym ruchu granicznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec,"

2)
w załączniku do zarządzenia:
a)
w pozycji I tytuł otrzymuje brzmienie:

"Przejście graniczne II i III kategorii małego ruchu granicznego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską i Republiką Słowacką",

b)
w pozycji I skreśla się pkt 9 i 17,
c)
po pozycji I dodaje się pozycję Ia w brzmieniu:

"Ia. Przejścia graniczne małego ruchu granicznego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec:

1. Bobolin

2. Buk

3. Gryfino",

d)
w pozycji IV skreśla się pkt 4, 6, 10, 11 i 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 1995 r.