Zm.: zarządzenie w sprawie upoważnienia niektórych przedsiębiorstw do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.

Monitor Polski

M.P.1980.1.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 1980 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOŚCI
z dnia 11 grudnia 1979 r.
zmieniające zarządzenia w sprawie upoważnienia niektórych przedsiębiorstw do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. z 1966 r. Nr 23, poz. 148 i z 1972 r. Nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości (Dz. U. z 1972 r. Nr 11, poz. 82 i z 1979 r. Nr 2, poz. 7) zarządza się, co następuje:
W załączniku do zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 22 lutego 1968 r. w sprawie upoważnienia niektórych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów (Monitor Polski z 1968 r. Nr 10, poz. 68 i z 1970 r. Nr 10, poz. 90) wprowadza się następujące zmiany:
1)
skreśla się lp. 78, 102, 105 i 112,
2)
lp. 107 otrzymuje brzmienie:
Lp.Nazwa przedsiębiorstwaZakres właściwości miejscowej przedsiębiorstw gospodarki komunalnej
"107Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w WałbrzychuWojewództwo wałbrzyskie"
W załączniku do zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 16 kwietnia 1968 r. w sprawie upoważnienia niektórych państwowych przedsiębiorstw komunikacyjnych do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów (Monitor Polski Nr 21, poz. 142) skreśla się lp. 57.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.