Zm.: zarządzenie w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem.

Monitor Polski

M.P.1978.13.46

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 marca 1978 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 maja 1975 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem (Monitor Polski z 1975 r. Nr 16, poz. 98 i z 1976 r. Nr 35, poz. 156) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. Przyjmowanie terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem i wydawanie na nie dowodów oszczędnościowych będzie dokonywane w terminie do dnia 15 kwietnia 1978 r."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.