Monitor Polski

M.P.1985.11.91

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 kwietnia 1985 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 oraz z 1985 r. Nr 12, poz. 50) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu (Monitor Polski Nr 7, poz. 41 i z 1984 r. Nr 1, poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 i 2 liczby "25.000", "30.000" i "35.000" zastępuje się odpowiednio liczbami: "30.000", "35.000" i "40.000",
2) w ust. 3 po wyrazie "państwowej" dodaje się wyrazy "o właściwości szczególnej do spraw drobnej wytwórczości i usług", a liczbę "35.000" zastępuje się liczbą "40.000",
3) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Za wyszkolenie pracownika w zakresie rzemiosła artystycznego kwoty ulg określone w ust. 1-4 podwyższa się o 50% rzemieślnikom posiadającym tytuł mistrza rzemiosła artystycznego i wykonującym takie rzemiosło".

§  2. Ulgę podatkową w wysokości określonej w § 1 przyznaje się rzemieślnikom za wyszkolenie pracowników, którzy złożyli egzamin czeladniczy po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.