Zm.: zarządzenie w sprawie ulg podatkowych dla osób rezygnujących z dalszej pracy w uspołecznionych zakładach pracy, podejmujących się prowadzenia gospodarstw rolnych.

Monitor Polski

M.P.1983.21.119

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 czerwca 1983 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych dla osób rezygnujących z dalszej pracy w uspołecznionych zakładach pracy, podejmujących się prowadzenia gospodarstw rolnych.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1980 r. Nr 27, poz. 111 i z 1982 r. Nr 45, poz. 289) i w związku z § 8 ust. 13 uchwały nr 169 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1981 r. w sprawie dodatkowych świadczeń dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy zmieniających pracę (Monitor Polski z 1981 r. Nr 21, poz. 195 i z 1983 r. Nr 10, poz. 54) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 października 1981 r. w sprawie ulg podatkowych dla osób rezygnujących z dalszej pracy w uspołecznionych zakładach pracy, podejmujących się prowadzenia gospodarstw rolnych (Monitor Polski Nr 28, poz. 259) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za pracowników, o których mowa w ust. 1, uważa się pracowników uspołecznionych zakładów pracy, z którymi rozwiązano stosunek pracy na mocy porozumienia stron albo w drodze wypowiedzenia dokonanego przez zakład pracy, jeżeli zrezygnowali z pracy w uspołecznionych zakładach pracy w celu podjęcia działalności zarobkowej na własny rachunek w rolnictwie.",

b)
w ust. 4 wyrazy "(Monitor Polski Nr 21, poz. 195)" zastępuje się wyrazami "(Monitor Polski z 1981 r. Nr 21, poz. 195 i z 1983 r. Nr 10, poz. 54)",
2)
w § 4 wyrazy "do dnia 31 grudnia 1983 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 1984 r."
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.