Monitor Polski

M.P.1985.8.71

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 kwietnia 1985 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac.

Na podstawie art. 29 ust. 2 i art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1984 r. Nr 16, poz. 75 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac (Monitor Polski Nr 16, poz. 114) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 4 wyraz "usługowa" zastępuje się wyrazami - "związana ze świadczeniem usług bytowych",
b) w ust. 6 wyrazy: "w ust. 3" zastępuje się wyrazami: "w ust. 4",
2) w § 3 w ust. 1 w pkt 5 po wyrazie "inwalidów" dodaje się przecinek oraz wyrazy: "w tym również spółdzielni uznanych w całości za zakłady pracy chronionej",
3) w § 4:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Kombinatu Rolno-Przemysłowego "Igloopol" w Dębicy - do 2,5% podstawy opodatkowania z wyjątkiem zakładów rolnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 16",

b) pkt 7 skreśla się,
4) w § 5 w ust. 1 dodaje się pkt 15, 16 i 17 w brzmieniu:

"15) państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i państwowe gospodarstwa rolne, z wyjątkiem przedsiębiorstw i zakładów prowadzących kontraktację, skup, przerób i sprzedaż materiału siewnego i szkółkarskiego oraz przedsiębiorstw obrotu zwierzętami gospodarskimi,

16) zakłady rolne Kombinatu Rolno-Przemysłowego "Igloopol" w Dębicy,

17) inne niż wymienione w pkt 15 jednostki gospodarcze w zakresie wynagrodzeń wypłacanych w ramach działalności rolnej, jeżeli z działalnością tą związane jest opodatkowanie podatkiem rolnym".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1985 r.