Monitor Polski

M.P.1983.21.122

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 22 czerwca 1983 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ulg dla kombatantów w opłatach telefonicznych, radiofonicznych i telewizyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. o szczególnych uprawnieniach kombatantów (Dz. U. Nr 16, poz. 122 i Nr 40, poz. 269) i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. z 1961 r. Nr 8, poz. 48, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 53, poz. 346, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Łączności z dnia 28 grudnia 1982 r. w sprawie ulg dla kombatantów w opłatach telefonicznych, radiofonicznych i telewizyjnych (Monitor Polski Nr 32, poz. 285) wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasową treść § 1 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Ulgi przysługują bez względu na to, czy rachunek lub inny dokument (np. książeczka opłat) jest wystawiony dla kombatanta - emeryta, rencisty i inwalidy, będącego abonentem telefonicznym, radia i telewizji, czy dla jego małżonka wspólnie z nim zamieszkałego.",

2) w § 3 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli dokumenty, o których mowa w § 2, zostały wydane przed dniem 1 stycznia 1983 r., ulgi realizuje się od dnia 1 stycznia 1983 r., pod warunkiem że dokumenty te zostaną przedstawione w 1983 r. we właściwych miejscowo urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych lub telekomunikacyjnych. Przyjęte przez te urzędy po dniu 1 stycznia 1983 r. telefoniczne opłaty taryfowe podlegają zaliczeniu na okresy przyszłe, a opłaty radiofoniczne i telewizyjne - zwrotowi."

§  2. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.