§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie udzielania kredytów gotówkowych zabezpieczonych zastawem w walutach wymienialnych.

Monitor Polski

M.P.1977.35.175

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1977 r.
§  1.
W § 4 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 października 1976 r. w sprawie udzielania kredytów gotówkowych zabezpieczonych zastawem w walutach wymienialnych (Monitor Polski Nr 41, poz. 183) wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu ustala się zastaw dewizowy w wysokości 1/2 kwoty kredytu, przeliczonej według kursu stosowanego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. przy skupie walut wymienialnych.",

2)
skreśla się ust. 2.