Zm.: zarządzenie w sprawie udzielania kredytów gotówkowych zabezpieczonych zastawem w walutach wymienialnych.

Monitor Polski

M.P.1977.35.175

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1977 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 grudnia 1977 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania kredytów gotówkowych zabezpieczonych zastawem w walutach wymienialnych.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) i § 27 ust. 1 uchwały nr 44 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1976 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów przez banki (Monitor Polski Nr 15, poz. 68) zarządza się, co następuje:
W § 4 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 października 1976 r. w sprawie udzielania kredytów gotówkowych zabezpieczonych zastawem w walutach wymienialnych (Monitor Polski Nr 41, poz. 183) wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu ustala się zastaw dewizowy w wysokości 1/2 kwoty kredytu, przeliczonej według kursu stosowanego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. przy skupie walut wymienialnych.",

2)
skreśla się ust. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1978 r.