Zm.: zarządzenie w sprawie udokumentowania operacji kasowych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1986.17.107

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 czerwca 1986 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie udokumentowania operacji kasowych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 44), art. 87 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210 i z 1983 r. Nr 39, poz. 176), art. 17 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283) i art. 91 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) w związku z art. 96 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283) zarządza się, co następuje:
W § 4 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 1985 r. w sprawie udokumentowania operacji kasowych jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 16, poz. 128) trzecie zdanie otrzymuje brzmienie: "Drugi egzemplarz przychodowego dowodu kasowego wręczany wpłacającemu stanowi dla wpłacającego pokwitowanie wpłaty gotówki".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1986 r.