Zm.: zarządzenie w sprawie typizacji i stosowania łożysk tocznych oraz kontroli gospodarki tymi łożyskami w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1966.29.150

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 1966 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 czerwca 1966 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie typizacji i stosowania łożysk tocznych oraz kontroli gospodarki tymi łożyskami w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. Nr 58, poz. 270) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 198 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 1961 r. w sprawie typizacji i stosowania łożysk tocznych oraz kontroli gospodarki tymi łożyskami w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 78, poz. 326) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Upoważnia się Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki do dokonywania w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Ciężkiego zmian wykazów łożysk tocznych objętych załącznikiem nr 1, w miarę jak będzie tego wymagał postęp techniki lub zmieniona sytuacja gospodarcza".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.