Zm.: zarządzenie w sprawie trybu postępowania wierzycieli w zakresie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. - M.P.1962.40.192 - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie trybu postępowania wierzycieli w zakresie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Monitor Polski

M.P.1962.40.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 maja 1962 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania wierzycieli w zakresie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Na podstawie art. 5 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Dz. U. z 1947 r. Nr 21, poz. 84, z 1950 r. Nr 7, poz. 78, z 1953 r. Nr 46, poz. 225 i z 1958 r. Nr 11, poz. 38) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 maja 1960 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli w zakresie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Monitor Polski Nr 47, poz. 224) wprowadza się następujące zmiany:
1)
skreśla się § 18,
2)
dotychczasowe §§ 19 i 20 otrzymują kolejną numerację §§ 18 i 19.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.