Zm.: zarządzenie w sprawie trybu postępowania przy uznawaniu gospodarstw rolnych za wspólnie lub odrębnie prowadzone dla celów wymiaru podatku gruntowego.

Monitor Polski

M.P.1970.31.253

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 września 1970 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania przy uznawaniu gospodarstw rolnych za wspólnie lub odrębnie prowadzone dla celów wymiaru podatku gruntowego.

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60) i art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
W § 6 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 9 maja 1967 r. w sprawie trybu postępowania przy uznawaniu gospodarstw rolnych za wspólnie lub odrębnie prowadzone dla celów wymiaru podatku gruntowego (Monitor Polski Nr 36, poz. 170) wyrazy "do dnia 31 grudnia 1970 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 1975 r.".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.