Zm.: zarządzenie w sprawie trybu pobierania dopłat do cen napojów alkoholowych.

Monitor Polski

M.P.1971.45.291

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 sierpnia 1971 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu pobierania dopłat do cen napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) oraz w związku z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad i trybu wprowadzania dopłat do cen napojów alkoholowych (Dz. U. Nr 44, poz. 266) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1962 r. w sprawie trybu pobierania dopłat do cen napojów alkoholowych (Monitor Polski Nr 62, poz. 296) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dopłaty przekazuje się za okresy miesięczne, w terminie do dnia 23 następnego miesiąca, na dochód:

1) właściwej dla siedziby płatnika - z wyjątkiem powiatowego związku gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" - powiatowej rady narodowej, rady miasta stanowiącego powiat lub rady narodowej miasta wyłączonego z województwa,

2) rad narodowych wymienionych w pkt 1, właściwych dla siedziby gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska", którym powiatowy związek gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" sprzedał w miesiącu sprawozdawczym napoje alkoholowe.";

2)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Płatnik obowiązany jest uiścić za okresy i w terminie, o których mowa w § 2 ust. 2, kwotę odpowiadającą sumie należnych dopłat do cen napojów alkoholowych:

1) nabytych, jeśli chodzi o płatników wymienionych w § 2 ust. 3, z wyjątkiem powiatowych związków gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska",

2) sprzedanych, jeśli chodzi o powiatowe związki gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i płatników wymienionych w § 2 ust. 4, w miesiącu sprawozdawczym.",

b)
dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli powiatowy związek gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" sprzedaje napoje alkoholowe również gminnym spółdzielniom "Samopomoc Chłopska", o których mowa w § 5 ust. 1a, wówczas przekazuje on należne dopłaty do cen napojów alkoholowych na dochód właściwych rad narodowych (§ 2 ust. 2 pkt 2) w procencie odpowiadającym procentowemu stosunkowi wartości napojów alkoholowych sprzedanych gminnym spółdzielniom "Samopomoc Chłopska" czynnym na terenie poszczególnych rad narodowych do ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.";

3)
w § 5 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu:

"1a. Powiatowy związek gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska":

1) wolny jest od obowiązku składania deklaracji (ust. 1 pkt 2) o dopłatach do cen napojów alkoholowych sprzedanych gminnym spółdzielniom "Samopomoc Chłopska" położonym na terenie innego powiatu (miasta stanowiącego powiat, dzielnicy w miastach wyłączonych z województwa) niż powiat, w którym położona jest siedziba powiatowego związku, organom finansowym właściwym dla tych gminnych spółdzielni; przekazując te dopłaty właściwym organom finansowym (§ 2 ust. 2 pkt 2), powinien na dowodzie wpłaty podać tytuł wpłaty,

2) obejmuje deklaracją również dane dotyczące dopłat do cen napojów alkoholowych sprzedanych gminnym spółdzielniom "Samopomoc Chłopska", o których mowa w pkt 1,

3) podaje w części I deklaracji, oprócz danych przewidzianych we wzorze deklaracji:

a) wartość sprzedanych napojów alkoholowych ogółem oraz z podziałem według rad narodowych, na których terenie położone są gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska", którym związek sprzedał napoje alkoholowe,

b) kwotę dopłat do cen napojów alkoholowych przypadających na rzecz poszczególnych rad narodowych, obliczoną w sposób określony w § 4 ust. 1a."

1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.
2.
Z należnych dopłat do cen napojów alkoholowych potrąca się dopłaty do cen napojów znajdujących się w magazynach powiatowych związków gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w dniu wejścia w życie zarządzenia.