Zm.: zarządzenie w sprawie trybu i terminów rozliczania wpłat jednostek gospodarki uspołecznionej na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.

Monitor Polski

M.P.1987.4.34

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 stycznia 1987 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i terminów rozliczania wpłat jednostek gospodarki uspołecznionej na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1985 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (Dz. U. Nr 59, poz. 296) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 1986 r. w sprawie trybu i terminów rozliczania wpłat jednostek gospodarki uspołecznionej na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (Monitor Polski Nr 8, poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Wpłaty, o których mowa w § 1 i 2, jednostki gospodarki uspołecznionej przekazują do właściwego terytorialnie urzędu skarbowego na rachunek "Urząd Skarbowy w ........ - Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego", prowadzony w odpowiednim oddziale Narodowego Banku Polskiego

2. Urzędy skarbowe przekazują za okresy miesięczne w terminie do dnia 15 następnego miesiąca środki zgromadzone z tytułu wpłat wymienionych w § 1 i 2 na rachunek "Ministerstwo Finansów - Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego", prowadzony w Centrali Narodowego Banku Polskiego.

3. Urzędy skarbowe przesyłają do Ministerstwa Finansów kwartalną informację o stanie Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w terminie 20 dni po zakończeniu każdego kwartału, według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia",

2)
dodaje się załącznik do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do rozliczeń za okres od dnia 1 stycznia 1987 r.

ZAŁĄCZNIK

Urząd Skarbowy Adresat: Ministerstwo Finansów

w ............ Departament Finansów Handlu

Zagranicznego i obrotu

Dewizowego

Warszawa

KWARTALNA INFORMACJA O STANIE FUNDUSZU OBSŁUGI ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO NA OKRES OD 1 STYCZNIA 198... R. DO .....

w mln zł

Kwota wpłatyOgółem I + II
I. od posiadanych środków trwałychII. z tytułu przeszacowania zapasów
1. Kwota należności
2. Kwota udzielonych ulg
3. Kwota wpłacona
4. Kwota zaległa
5. Pobrane odsetki