Zm.: zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.

Monitor Polski

M.P.1982.29.255

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 listopada 1982 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91), § 1 i 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. z 1974 r. Nr 49, poz. 304 i z 1981 r. Nr 30, poz. 166) oraz § 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Dz. U. Nr 30, poz. 166) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1981 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne (Monitor Polski z 1981 r. Nr 31, poz. 283) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 ust. 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie:

"1. Składka podstawowa za ubezpieczenia samochodów osobowych *) i autobusów wynosi:

Pozycja Grupa pojazdów Składka roczna w złotych za pojazdy produkowane w
taryfywedług pojemności silnika w cm3Polsce i innych państwach członkowskich RWPG i Jugosławii przy zakresie ubezpieczenia**)pozostałych państwach przy zakresie ubezpieczenia
pełnym

(OC, NW i AC)

ograniczonym (OC, NW)pełnym

(OC, NW i AC)

ograniczonym (OC, NW)
1do 900 oraz o napędzie elektrycznym i samochody towarowo-osobowe 4.0002.100 5.0002.500
2901-1.250 5.8003.200 7.0003.800
31.251-1.500 7.2003.200 8.6003.800
4powyżej 1.500***)11.8005.60013.8006.700
5autobusy i przyczepy autobusowe12.0005.80015.0006.800

*) Za samochód osobowy uważa się również samochód towarowo-osobowy.

**) Do samochodów produkcji polskiej zalicza się samochody marek zagranicznych montowane w Polsce.

***) Z wyjątkiem samochodów marki "Warszawa", dla których składkę ustala się według 3 pozycji taryfy.

2. Składka podstawowa za ubezpieczenia samochodów ciężarowych wynosi:

Pozycja taryfyGrupa pojazdów według typu, ładowności i przeznaczeniaSkładka roczna w zł przy zakresie ubezpieczenia
pełnym

(OC, NW i AC)

ograniczonym (OC, NW)
6Samochody ciężarowe o ładowności do 2 ton i ciągniki łącznie z przyczepami ciężarowymi, z wyjątkiem ciągników wymienionych w poz. 7 oraz rolniczych i gąsienicowych4.2002.500
7Samochody ciężarowe o ładowności ponad 2 tony, w tym również samochody specjalizowane, ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe wraz z naczepami i przyczepami (pojazdy członowe)6.7002.500
8Samochody specjalne (pojazdy przeznaczone do innego celu niż przewóz osób lub ładunków), samochody pogrzebowe oraz samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym1.600700"

"4. Składka podstawowa za ubezpieczenia motocykli i trójkołowców wynosi:

Pozycja taryfyRodzaj pojazduSkładka roczna w zł za ubezpieczenia OC, NW
12Motocykle - bez względu na pojemność skokową silnika500
13Trzykołowe pojazdy samochodowe600"
2)
w § 7 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) inwalidów wojennych i wojskowych, inwalidów członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz kombatantów inwalidów - niezależnie od źródeł nabycia przez nich pojazdu samochodowego",

3)
w § 8:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Posiadaczowi samochodu osobowego objętego pełnym zakresem ubezpieczenia (OC, NW, AC), który uzyskał uprawnienie do 20% obniżki składki (ust. 1) i do końca roku nie spowodował wypadku objętego ubezpieczeniem OC lub AC, przysługuje w następnym roku również obniżka składki za pełne miesiące do końca roku kalendarzowego.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Obniżki składki, o której mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się w obowiązkowym ubezpieczeniu samochodów osobowych objętych ograniczonym zakresem ubezpieczenia (OC, NW)".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.