Zm.: zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.

Monitor Polski

M.P.1978.27.99

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 sierpnia 1978 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91), § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. Nr 49, poz. 304) oraz § 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Dz. U. z 1974 r. Nr 46, poz. 274, z 1975 r. Nr 30, poz. 160 i z 1978 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1974 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne (Monitor Polski z 1974 r. Nr 42, poz. 260, z 1975 r. Nr 29, poz. 182, z 1976 r. Nr 44, poz. 221 i z 1978 r. Nr 8, poz. 26) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Składka podstawowa za ubezpieczenie samochodów osobowych oraz udział własny posiadacza w pokryciu szkody w ubezpieczeniu auto-casco, zwany dalej udziałem własnym posiadacza, wynoszą:

Pozycja taryfyGrupa pojazdów według pojemności silnika w cm3Udział własny w ubezpieczeniu AC w złSkładka w zł za pojazdy produkcji
polskiej, innych państw członkowskich RWPG i jugosłowiańskiej przy zakresie ubezpieczeniapozostałych państw przy zakresie ubezpieczenia
pełnym

(NW, OC i AC)

ograniczonym (NW, OC)pełnym

(NW, OC i AC)

ograniczonym (NW, OC)
1234567
1do 9003.0001.850900 3.4501.650
2powyżej 900 do 1.2504.0002.2001.300 4.3502.700
3powyżej 1.250 do 1.5005.0002.9001.300 5.8502.700
4powyżej 1.500 do 1.8006.0004.4002.200 8.7004.500
5powyżej 1.800 *)7.0005.0002.20010.5004.500
6autobusy i przyczepy autobusowe7.0007.0003.00012.500 6.000"

*) z wyjątkiem samochodów marki Warszawa, dla których udział własny i składkę ustala się według 3 pozycji taryfy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1979 r.