§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.

Monitor Polski

M.P.1978.8.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 marca 1978 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1974 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne (Monitor Polski z 1974 r. Nr 42, poz. 260, z 1975 r. Nr 29, poz. 182 i z 1976 r. Nr 44, poz. 221) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Składka podstawowa za ubezpieczenie samochodów osobowych oraz udział własny posiadacza w pokryciu szkody w ubezpieczeniu auto-casco, zwany dalej udziałem własnym posiadacza, wynoszą:

Poz. taryfyGrupa pojazdu według pojemności silnika w cm3Udział własny w ubezp. AC w złSkładka w zł za pojazdy produkcji
polskiej, innych państw członkowskich RWPG i jugosłowiańskiej przy zakresie ubezpieczeniapozostałych państw przy zakresie ubezpieczenia
pełnym (NW, OC i AC)ograniczonym (NW, OC)pełnym (NW, OC i AC)ograniczonym (NW, OC)
1234567
1do 9003.0001.8509002.3001.100
2powyżej 900 do 1.2504.0002.2001.3002.9001.800
3powyżej 1.250 do 1.5005.0002.9001.3003.9001.800
4powyżej 1.500 do 18006.0004.4002.2005.8003.000
5powyżej 1.800*)7.0005.0002.2007.0003.000
6autobusy i przyczepy autobusowe7.0007.0003.0008.5004.000"

*) z wyjątkiem samochodów marki Warszawa, dla których udział własny i składkę ustala się według 3 pozycji taryfy.

2)
w § 4 skreśla się ust. 2;
3)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne cudzoziemców dewizowych oraz krajowców dewizowych w ruchu zagranicznych określają odrębne przepisy."