Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import.

Monitor Polski

M.P.1985.8.72

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 kwietnia 1985 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1985 r. Nr 13, poz. 58) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import (Monitor Polski Nr 27, poz. 240) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w nawiasie wyrazy: "Nr 19, poz. 146" zastępuje się wyrazami: "z 1985 r. Nr 13, poz. 58",
2)
w § 2 w ust. 1 wyrazy: "w art. 11" zastępuje się wyrazami: "w art. 12",
3)
w § 4 ust. 5 wyrazy: "Organ podatkowy" zastępuje się wyrazami: "Urząd skarbowy",
4)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Dla ustalenia wartości wkładu inwestycyjnego cena nabycia w walucie obcej przeliczana jest na złote po kursie średnim obowiązującym w dniu wydania przez urząd skarbowy zaświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 1.",

5)
w § 9 wyrazy: "organ podatkowy" zastępuje się wyrazami: "urząd skarbowy" oraz skreśla się wyrazy: "o którym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy",
6)
w § 10:
a)
w ust. 1 wyrazy: "organ podatkowy" zastępuje się wyrazami: "urząd skarbowy" i dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu: "Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do zarządzenia.",
b)
w ust. 2 wyrazy: "organ podatkowy" zastępuje się wyrazami: "urząd skarbowy",
7)
dodaje się załącznik w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się do przekazów za granicę części dochodów uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej począwszy od dnia 1 stycznia 1984 r.

ZAŁĄCZNIK

ZAŚWIADCZENIE

(pieczęć urzędu skarbowego)

...........................

(miejscowość, data)

Urząd Skarbowy w ........., na wniosek przedsiębiorstwa

zagranicznego, przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym*)

......................... w .................................

(nazwa) (adres)

stosownie do § 10 ust. l zarządzenia Ministra Finansów z dnia

16 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania

wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów

gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz

nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import (Monitor

Polski Nr 27, poz. 240 i z 1985 r. Nr 8, poz. 72) - zaświadcza,

że w roku 19...:

1. Wartość wkładu inwestycyjnego nabytego

za waluty wymienialne lub złote

pochodzące z udokumentowanej wymiany

tych walut wynosiła .......................

(nazwa waluty)

2. Równowartość w złotych średniego

stanu wkładu inwestycyjnego,

nabytego za waluty wymienialne

lub złote pochodzące z udokumentowanej

wymiany tych walut, wynosiła ........... zł,

3. Wysokość nadwyżki wpływów z eksportu

w walutach wymienialnych nad wydatkami

na import wynosiła .......................

(nazwa waluty)

4. Dochód netto (po opodatkowaniu)

wynosił ............ zł

5. Uwagi:

Zaświadczenie niniejsze wydaje się w celu przedstawienia

w Oddziale (Ekspozyturze) Banku Polska Kasa Opieki S.A.

w .............................................................

....................

(podpis)

______

*) Niepotrzebne skreślić.

WYJAŚNIENIA

1. Dla ustalenia równowartości w złotych wkładu inwestycyjnego przyjmuje się wartość środków trwałych i przedmiotów nietrwałych według cen ich nabycia (por. § 4 zarządzenia), przeliczoną na złote według kursu średniego w złotych dla danej waluty, obowiązującego w dniu wystawienia niniejszego zaświadczenia. W razie sprzedaży przez przedsiębiorstwo środka trwałego lub przedmiotu nietrwałego należy na koniec kwartału, w którym nastąpiła sprzedaż, pomniejszyć o tę pozycję wartość wkładu inwestycyjnego.

2. Dla wyliczenia średniego stanu wkładu inwestycyjnego należy sumę przeliczonych na złote wartości tego wkładu na początek roku (lub dzień rozpoczęcia działalności) i koniec każdego kwartału kalendarzowego podzielić przez liczbę kwartałów kalendarzowych, w których prowadzona była działalność, powiększoną o jeden (§ 2 ust. 2 zarządzenia). Tak wyliczoną kwotę należy wykazać w poz. 2 zaświadczenia.

3. W przedsiębiorstwach działających niepełny rok kalendarzowy dla określenia średniego stanu wkładu inwestycyjnego (poz. 2 zaświadczenia) należy dodatkowo wartość wyliczoną w sposób określony w ust. 2 wyjaśnień podzielić przez 12 i pomnożyć przez liczbę pełnych miesięcy kalendarzowych, w których przedsiębiorstwo prowadziło działalność gospodarczą.

4. W razie gdy przedsiębiorstwo prowadzi rozliczenia eksportowo-importowe w różnych walutach, przy wyliczaniu nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import należy dokonać przeliczenia walut na jedną walutę wymienialną, stosując średni kurs, obowiązujący w dniu wydawania zaświadczenia przez urząd skarbowy.

5. W poz. 5 "Uwagi" należy zamieścić istotne dane dotyczące działalności przedsiębiorstwa, takie jak okres działalności, okres zwolnienia od podatku dochodowego.