§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import.

Monitor Polski

M.P.1985.8.72

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 1985 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import (Monitor Polski Nr 27, poz. 240) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w nawiasie wyrazy: "Nr 19, poz. 146" zastępuje się wyrazami: "z 1985 r. Nr 13, poz. 58",
2)
w § 2 w ust. 1 wyrazy: "w art. 11" zastępuje się wyrazami: "w art. 12",
3)
w § 4 ust. 5 wyrazy: "Organ podatkowy" zastępuje się wyrazami: "Urząd skarbowy",
4)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Dla ustalenia wartości wkładu inwestycyjnego cena nabycia w walucie obcej przeliczana jest na złote po kursie średnim obowiązującym w dniu wydania przez urząd skarbowy zaświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 1.",

5)
w § 9 wyrazy: "organ podatkowy" zastępuje się wyrazami: "urząd skarbowy" oraz skreśla się wyrazy: "o którym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy",
6)
w § 10:
a)
w ust. 1 wyrazy: "organ podatkowy" zastępuje się wyrazami: "urząd skarbowy" i dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu: "Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do zarządzenia.",
b)
w ust. 2 wyrazy: "organ podatkowy" zastępuje się wyrazami: "urząd skarbowy",
7)
dodaje się załącznik w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.