Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.

Monitor Polski

M.P.1990.34.276

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 4 września 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.

Na podstawie § 15 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 52, poz. 268, z 1988 r. Nr 29, poz. 201 i z 1990 r. Nr 57, poz. 337) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu (Monitor Polski Nr 30, poz. 267, Nr 36, poz. 328 i z 1990 r. Nr 4, poz. 30) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Począwszy od roku szkolnego 1990/91 stawki ekwiwalentu za jedną godzinę zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala się w stosunku procentowym do stawki godzinowej przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w pięciu podstawowych działach gospodarki uspołecznionej za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - stanowiącej iloraz tego wynagrodzenia i przeciętnej miesięcznej liczby godzin pracy wynoszącej 178 godzin. Stawki ekwiwalentu wynoszą:

1) w pierwszym roku nauki 9% stawki godzinowej,

2) w drugim roku nauki 12% stawki godzinowej,

3) w trzecim roku nauki 15% stawki godzinowej."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.