Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.

Monitor Polski

M.P.1990.4.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 24 stycznia 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.

Na podstawie § 15 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych (Dz. U. Nr 52, poz. 268 i z 1988 r. Nr 29, poz. 201) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu (Monitor Polski Nr 30, poz. 267 i Nr 36, poz. 328) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. 1. Uczniowie realizujący program praktycznej nauki zawodu organizowanej w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych:

1) w zakładach pracy, na podstawie umowy zawartej między szkołą a zakładem pracy,

2) w warsztatach

otrzymują za zrealizowane godziny tej nauki ekwiwalent pieniężny, zwany dalej "ekwiwalentem".

2. Począwszy od roku szkolnego 1989/90 stawki ekwiwalentu za jedną godzinę zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala się w stosunku procentowym do stawki godzinowej najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy, ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, stanowiącej iloraz tego wynagrodzenia i przeciętnej, miesięcznej liczby godzin pracy wynoszącej 178 godzin. Stawki ekwiwalentu wynoszą:

1) w pierwszym roku nauki 45% stawki godzinowej,

2) w drugim roku nauki 60% stawki godzinowej,

3) w trzecim roku nauki 80% stawki godzinowej.

3. Stawkę ustaloną w ust. 2 pkt 3 stosuje się również przy obliczaniu ekwiwalentu w czwartym i piątym roku nauki, a we wszystkich latach nauki - w szkołach zawodowych dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i w pedagogicznych studiach technicznych oraz w policealnych studiach zawodowych, poczynając od drugiego roku nauki.

§ 3. 1. W wypadku gdy zajęcia praktyczne w okresie (semestrze) roku nauki uczeń odbywa w więcej niż jednym zakładzie pracy, ekwiwalent za te zajęcia wypłaca każdy z tych zakładów stosownie do liczby zrealizowanych w nim przez ucznia godzin, pod warunkiem uzyskania z tych zajęć oceny pozytywnej.

2. Uczeń, który zmienił szkołę w okresie (semestrze) roku nauki, otrzymuje ekwiwalent w każdej ze szkół stosownie do liczby godzin zajęć praktycznych, które w niej zrealizował, pod warunkiem uzyskania z tych zajęć oceny pozytywnej.";

2)
w § 4:
a)
skreśla się ust. 2
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Uczeń, który za okres (semestr) danego roku nauki otrzymał ocenę niedostateczną z zajęć praktycznych, traci prawo do ekwiwalentu za ten okres (semestr), a jeżeli ekwiwalent został mu już wypłacony, traci prawo do ekwiwalentu w następnym okresie (semestrze) roku nauki. Traci prawo do ekwiwalentu również uczeń, który nie uzyskał pozytywnej oceny za odbytą praktykę."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.