Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.

Monitor Polski

M.P.1988.36.328

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 29 grudnia 1988 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.

Na podstawie § 15 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych (Dz. U. Nr 52, poz. 268 i z 1988 r. Nr 29, poz. 201) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu (Monitor Polski Nr 30, poz. 267) w § 2 ust. 2 po wyrazach "praktyk zawodowych" dodaje się wyrazy "począwszy od roku szkolnego 1988/1989".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.