Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1984.23.159

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1984 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 sierpnia 1984 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń (Dz. U. Nr 75, poz. 339 i z 1984 r. Nr 23, poz. 111) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej (Monitor Polski Nr 3, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Jednostki badawcze, o których mowa w § 1 pkt 4 uchwały nr 282 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych (Monitor Polski z 1983 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 43, poz. 252), zwanej dalej uchwałą nr 282, ustalają produkcję sprzedaną netto według formuły określonej w ust. 1, z tym że:

1) w wielkości "S" uwzględnia się przychody ze sprzedaży prac, produkcji i usług wymienionych w § 19 ust. 2 uchwały nr 282, a ponadto wartość prac własnych sfinansowanych z funduszu rozwoju jednostki badawczej; przy sprzedaży przedmiotów majątkowych określonych w § 19 ust. 2 pkt 7 uchwały nr 282 do wielkości "S" wlicza się tylko tę część przychodu z ich sprzedaży, która przypada jednostce badawczej zgodnie z umową z jednostką zamawiającą,

2) wielkość "S" koryguje się o przyrost lub spadek kosztów prac badawczych w toku między początkiem roku a końcem roku (okresu); przyrost ich stanu zwiększa, a spadek zmniejsza wielkość "S",

3) do wielkości "M" zalicza się również koszt usług badawczych wykonanych na rzecz jednostki badawczej oraz wartość nabytej aparatury specjalnej.

5. Jednostki badawcze mogą ustalać przyrost produkcji sprzedanej netto, o którym mowa w § 4, bez stosowania do kosztów i przychodów ze sprzedaży przepisów § 5-7. Jeżeli jednak łączny udział przychodów ze sprzedaży produkcji doświadczalnej, unikalnych urządzeń i aparatury oraz innych prac i usług wymienionych w § 19 ust. 2 pkt 5 i 6 uchwały nr 282 przekracza w okresie obliczeniowym 20% wielkości "S", to przychody ze sprzedaży produkcji oraz innych prac i usług przelicza się według zasad określonych w § 7 ust. 2.",

2)
w § 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) dotyczących budownictwa i usług eksportowych wykonanych poza granicami kraju",

3)
w § 5:
a)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) stawek urzędowych marż handlowych, a także w razie zmiany stawek lub kwot innych marż handlowych, jeżeli decyzje o przeliczeniu podejmie organ założycielski z własnej inicjatywy lub na wniosek Ministra Finansów",

b)
w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) cen paliw, energii oraz przewozów towarowych",

c)
w ust. 4 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) zmiany struktury asortymentowej sprzedawanych wyrobów, robót i usług lub rodzajów bądź proporcji zużywanych materiałów bezpośrednich".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do obliczania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej począwszy od dnia 1 stycznia 1984 r.