Monitor Polski

M.P.1987.19.164

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 czerwca 1987 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania mierników służących do ustalania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77) oraz § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1985 r. w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku (Dz. U. Nr 55, poz. 278 i z 1986 r. Nr 47, poz. 232), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych (Dz. U. Nr 48, poz. 248 i z 1987 r. Nr 17, poz. 103) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania mierników służących do ustalania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 2, poz. 12) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Z produkcji sprzedanej netto wyłącza się produkcję sprzedaną netto wytworzoną przez:

1) zakładowe zespoły gospodarcze wykonujące remonty, regenerację części zamiennych oraz wytwarzające narzędzia na rzecz jednostki macierzystej;

2) wchodzących w skład zakładowych zespołów gospodarczych emerytów, rencistów oraz osoby korzystające z urlopów wychowawczych.

Wartość produkcji sprzedanej netto ustala się w wysokości 120% wynagrodzeń członków zakładowych zespołów gospodarczych, wydatkowanych w okresie podatkowym na wykonanie remontów, regenerację części zamiennych oraz wytwarzanie narzędzi, jak również wypłaconych emerytom, rencistom i osobom korzystającym z urlopów wychowawczych".

§  2.
1. Nie dokonuje się przeliczeń produkcji sprzedanej netto za rok 1986 z tytułu zmian wprowadzonych zarządzeniem.
2. Produkcję sprzedaną netto, wytworzoną przez zakładowe zespoły gospodarcze, za I kwartał 1987 r. oblicza się według zasad obowiązujących do dnia 31 marca 1987 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1987 r.