Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania pomocy finansowej na zmniejszenie obciążeń z tytułu miesięcznych opłat i czynszów za mieszkanie.

Monitor Polski

M.P.1985.9.79

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
z dnia 26 kwietnia 1985 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania pomocy finansowej na zmniejszenie obciążeń z tytułu miesięcznych opłat i czynszów za mieszkania.

Na podstawie § 3 ust. 3 uchwały nr 1 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1980 r. w sprawie terenowych funduszów mieszkaniowych (Monitor Polski Nr 1, poz. 2, z 1983 r. Nr 3, poz. 19 i z 1985 r. Nr 8, poz. 68) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 12 sierpnia 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania pomocy finansowej na zmniejszenie obciążeń z tytułu miesięcznych opłat i czynszów za mieszkania (Monitor Polski Nr 31, poz. 173) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przez opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się obciążenie miesięczne członka spółdzielni, pomniejszone o należności z tytułu spłaty kredytu bankowego, opłat za centralne ogrzewanie, centralnie dostarczoną ciepłą wodę, dźwig oraz za dostawę gazu w budynkach wyposażonych w centralne gazomierze.";

2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Pomoc może być udzielona w wysokości do:

1) 50% opłaty lub czynszu - osobom zamieszkującym samotnie, jeżeli ich dochód miesięczny nie przekracza 150% najniższego wynagrodzenia za pracę w uspołecznionych zakładach pracy,

2) 50% opłaty lub czynszu - jeżeli dochód miesięczny na 1 członka rodziny nie przekracza najniższego wynagrodzenia za pracę w uspołecznionych zakładach pracy.";

3)
w § 3 kropkę zastępuję się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) zajmuje lokal w budynku położonym na terenie państwowych gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa oraz państwowych gospodarstw leśnych i opłaca podwyższony czynsz w związku z utratą uprawnień do zajmowania lokalu funkcyjnego, chyba że jest emerytem, rencistą lub osobą samotną mającą na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1985 r.