Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z budżetem państwowych organizacji gospodarczych objętych planem centralnym.

Monitor Polski

M.P.1978.26.92

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 lipca 1978 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu niektórych rozliczeń z budżetem państwowych organizacji gospodarczych objętych planem centralnym.

Na podstawie § 6 ust. 5, § 33 ust. 2, § 39 pkt 2 i § 46 ust. 3 i 5 uchwały nr 46 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1976 r. w sprawie gospodarki finansowej przemysłowych i budowlano-montażowych państwowych organizacji gospodarczych objętych planem centralnym (Monitor Polski z 1976 r. Nr 15, poz. 70 i Nr 27, poz. 118, z 1977 r. Nr 17, poz. 98 i z 1978 r. Nr 13, poz. 45) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1976 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu niektórych rozliczeń z budżetem państwowych organizacji gospodarczych objętych planem centralnym (Monitor Polski Nr 32, poz. 138) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w nawiasie dodaje się wyrazy:

"z 1977 r. Nr 17, poz. 98 i z 1978 r. Nr 13, poz. 45";

2)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oprocentowanie należy obliczać, stosując stawkę oprocentowania w wysokości 5% do kwoty funduszu statutowego w części finansującej środki trwałe (produkcyjne i nieprodukcyjne), wartości niematerialne i prawne oraz inne wartości trwałe, wykazane w prawidłowej wysokości w sprawozdaniach finansowych, z uwzględnieniem przepisu ust. 5.";

3)
w § 5:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwotę obciążenia funduszu płac oblicza się, stosując 20% stawkę do sumy wynagrodzeń i świadczeń z tytułu pracy objętych osobowym i bezosobowym funduszem płac, łącznie z wynagrodzeniami i świadczeniami, o których mowa w uchwale nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac (Monitor Polski z 1976 r. Nr 43, poz. 211 oraz z 1978 r. Nr 15, poz. 50 i Nr 24, poz. 81). Obciążeniu podlegają także wypłaty dokonane z funduszu honorariów i funduszu agencyjno-prowizyjnego.",

b)
w ust. 2 pkt 1 w nawiasie dodaje się wyrazy:

"i z 1977 r. Nr 19, poz. 105",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kwoty obciążeń funduszu płac podlegają przekazaniu na dochody budżetowe za okresy: miesięczne (zaliczkowo), kwartalne (za kwartały I, II i III) i roczne.",

d)
dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Wpłaty obciążeń funduszu płac za okresy miesięczne powinny być przekazane w terminie do dnia 25 tego miesiąca, za który zaliczka przypada w wysokości 1/12 kwoty obciążenia przewidzianej w planie rocznym. W razie gdy plan nie został jeszcze sporządzony, wpłat obciążenia funduszu płac na dany rok - do czasu ustalenia planowanej kwoty obciążenia - dokonuje się w wysokości zaliczkowej wpłaty za miesiąc grudzień roku poprzedniego. Kwoty obciążeń funduszu płac za okresy kwartalne powinny być obliczone narastająco od początku roku i przekazywane do budżetu w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Ostateczne (roczne) obliczenie obciążenia funduszu płac, uwzględniające również IV kwartał, powinno być dokonane w terminie określonym w § 4 ust. 9.";

4)
w § 7 ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) za okresy miesięczne - zaliczkowo w wysokości 1/3 kwoty przewidzianej na dany kwartał w planie rocznym lub w wysokości 1/12 kwoty ustalonej w planie rocznym, jeżeli plan ten nie zawiera podziału na kwartały - w terminie do dnia 28 tego miesiąca, za który zaliczka przypada; w razie gdy planu jeszcze nie sporządzono - miesięczne wpłaty powinny być dokonywane w wysokości zaliczkowej wpłaty za miesiąc grudzień roku poprzedniego; w razie zmiany w ciągu roku planowanej kwoty podatku od funduszu rozwoju bądź wyjściowej kwoty funduszu rozwoju - zaliczkowe wpłaty podatku od funduszu rozwoju, poczynając od zaliczki za pierwszy miesiąc kwartału następującego po kwartale, w którym zmieniono planowaną kwotę podatku od funduszu rozwoju lub wyjściową kwotę funduszu rozwoju, dokonuje się w wysokości 1/3 kwoty wynikającej z zastosowania wyżej wymienionych zmian; przepisy dotyczące zmiany planowanych wpłat podatku od funduszu rozwoju stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw zgrupowanych w zjednoczeniach,";

5)
w § 8 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zaliczkowo w wysokości 1/3 kwoty przewidzianej w planie na dany kwartał w planie rocznym lub w wysokości 1/12 kwoty ustalonej w planie rocznym, jeżeli plan ten nie zawiera podziału na kwartały - w terminie do dnia 20 tego miesiąca, za który zaliczka przypada; w razie gdy plan nie zostanie jeszcze sporządzony, miesięczne wpłaty z tego tytułu powinny być dokonane w wysokości zaliczkowej wpłaty za miesiąc grudzień roku poprzedniego,".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1978 r.