Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania banków oraz rodzajów wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów.

Monitor Polski

M.P.1980.31.179

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1980 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 grudnia 1980 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania banków oraz rodzajów wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów.

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1975 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania banków oraz rodzajów wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów (Monitor Polski Nr 37, poz. 219) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 1 skreśla się w nawiasach wyrazy "(w tym również przedsiębiorstw eksportu wewnętrznego)",
2)
w § 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) finansowanie i kredytowanie Przedsiębiorstwa Eksportu Wewnętrznego "Pewex", kontrola bankowa tego przedsiębiorstwa, prowadzenie rachunków bankowych oraz finansowanie i obsługa bankowa jego transakcji handlowych z zagranicą".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1981 r.