Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu rozdzielnictwa materiałowego i planowania zaopatrzenia jednostek przemysłowych i usługowych drobnej wytwórczości.

Monitor Polski

M.P.1965.67.384

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 1965 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI
z dnia 22 listopada 1965 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu rozdzielnictwa materiałowego i planowania zaopatrzenia jednostek przemysłowych i usługowych drobnej wytwórczości.

Na podstawie § 14 ust. 2 uchwały nr 121 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1959 r. w sprawie zaopatrzenia drobnej wytwórczości w materiały rozdzielane (Monitor Polski Nr 33, poz. 150) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 26 czerwca 1959 r. w sprawie szczegółowego trybu rozdzielnictwa materiałowego i planowania zaopatrzenia jednostek przemysłowych i usługowych drobnej wytwórczości (Monitor Polski Nr 65, poz. 337) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wojewódzkich organizacjach odbiorców - rozumie się przez to organizacje wymienione w § 2 pkt 2 uchwały, z tym że dla rzemieślników i dla rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu wojewódzką organizacją jest delegatura Centralnego Związku Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu,";

2)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Plany zaopatrzenia (§ 8) i rozdzielniki materiałów (§ 12) dla rzemieślników i rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu sporządzane są przez delegaturę Centralnego Związku Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w uzgodnieniu z izbą rzemieślniczą zgodnie z przepisami szczegółowej instrukcji.

2. Plany zaopatrzenia (§ 8) i rozdzielniki (§ 12) dla drobnych wytwórców wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 5 uchwały sporządzane są w trybie określonym przez właściwe zrzeszenia prywatnego przemysłu.

3. Zakupy materiałów dla odbiorców określonych w ust. 1 i 2 dokonywane są we właściwych jednostkach zbytu przez hurtownie zaopatrzenia rzemiosła będące spółdzielniami organizowanymi przez rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu, cechy i izby rzemieślnicze dla celów zaopatrywania rzemiosła oraz przez rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu lub inne jednostki upoważnione przez wydziały przemysłu."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.