§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń, zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji oraz trybu postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Monitor Polski

M.P.1997.68.671

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 października 1997 r.
§  1.
W zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 7 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń, zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji oraz trybu postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Monitor Polski Nr 35, poz. 420) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) zakupu lub sprzedaży szczególnych praw z papierów wartościowych (opcji, transakcji terminowych) we własnym imieniu, lecz na rachunek klienta, lub",

b)
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) zakupu lub sprzedaży szczególnych praw z papierów wartościowych (opcji, transakcji terminowych) we własnym imieniu i na własny rachunek w celu dalszej odsprzedaży, lub";

2)
w § 3 w ust. 1:
a)
po pkt 8 dodaje się pkt 8a-8c w brzmieniu:

"8a) zasady i warunki udzielania rekomendacji, zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie oraz zasady prowadzenia rejestru zleceń klientów, złożonych na ich podstawie,

8b) tryb i warunki prowadzenia rejestru transakcji,

8c) zasady przeprowadzania przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie transakcji kupna lub sprzedaży szczególnych praw z papierów wartościowych (opcji, transakcji terminowych) oraz obliczania zabezpieczenia, o którym mowa w § 7a ust. 4 pkt 2,"

3)
po § 4 dodaje się § 4a-4c w brzmieniu:

"§ 4a. 1. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie może prowadzić, w trybie i na warunkach określonych w regulaminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, rejestr transakcji.

2. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie otwiera rejestr transakcji i dokonuje w nim zapisów na podstawie potwierdzenia realizacji zlecenia otrzymanego w czasie sesji z giełdy lub potwierdzenia zawarcia transakcji, przekazanego przez Centralną Tabelę Ofert w trakcie dnia obrotu.

3. Rejestr transakcji jest prowadzony wyłącznie w celu sprawdzenia pokrycia zleceń składanych w czasie sesji.

4. Rejestr transakcji jest zamykany z chwilą zakończenia sesji.

§ 4b. 1. Rejestr transakcji w banku, będącym bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, prowadzącym rachunek papierów wartościowych klienta na podstawie odrębnego zezwolenia, prowadzony jest na zasadach określonych dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie.

2. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, za pośrednictwem którego była przeprowadzona transakcja, przekazuje do banku będącego bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, prowadzącego rachunek papierów wartościowych klienta na podstawie odrębnego zezwolenia, potwierdzenie realizacji zlecenia w celu dokonania przez ten bank zapisu w rejestrze transakcji, jeżeli papiery wartościowe i środki pieniężne klienta są rejestrowane w tym banku.

§ 4c. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, będący bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, przekazuje do podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie nie będącego bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych potwierdzenie realizacji zlecenia w celu dokonania przez ten podmiot zapisu w rejestrze transakcji.";

4)
w § 5:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Podstawą do sprawdzenia pokrycia zlecenia złożonego przed sesją jest stan rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego klienta. Klient zobowiązany jest posiadać papiery wartościowe będące przedmiotem zlecenia sprzedaży lub, z zastrzeżeniem § 7 i 8, środki pieniężne w wysokości 100% wartości zlecenia kupna i przewidywanej prowizji.

2. Podstawa do sprawdzenia pokrycia zlecenia złożonego w czasie sesji jest w pierwszej kolejności stan rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego klienta, a w przypadku braku pokrycia zlecenia na tych rachunkach - stan rejestru transakcji, jeżeli podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie prowadzi rejestr transakcji.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. W przypadku gdy podstawą do sprawdzenia pokrycia zlecenia złożonego w czasie sesji jest stan rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego klienta, klient zobowiązany jest posiadać papiery wartościowe będące przedmiotem zlecenia sprzedaży lub, z zastrzeżeniem § 7 i 8, środki pieniężne w wysokości 100% wartości zlecenia kupna i przewidywanej prowizji.

2b. W przypadku gdy podstawą do sprawdzenia pokrycia zlecenia złożonego w czasie sesji jest stan rejestru transakcji, zapisy rejestru powinny wykazywać papiery wartościowe będące przedmiotem zlecenia sprzedaży lub środki pieniężne w wysokości 100% wartości zlecenia kupna i przewidywanej prowizji, z uwzględnieniem stanu rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego klienta.

2c. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, przyjmując zlecenie klienta do realizacji, dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych klienta lub w rejestrze transakcji bądź blokady środków pieniężnych w odpowiedniej wysokości na rachunku pieniężnym klienta lub w rejestrze transakcji, zgodnie z odpowiednimi procedurami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wartość zlecenia kupna ustala się jako maksymalną kwotę zobowiązania, które może powstać z tytułu pełnej zapłaty za nabywane papiery wartościowe, przy całkowitej realizacji zlecenia. Szczegółowy sposób oraz terminy sprawdzania pokrycia zleceń określa regulamin, o którym mowa w § 2 ust. 1.",

d)
w ust. 5 wyraz "albo" zastępuje się wyrazem "i",
e)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W przypadku stwierdzenia niedoboru papierów wartościowych lub środków pieniężnych w rejestrze transakcji, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie realizuje zlecenia klienta do wysokości salda w rejestrze transakcji, z uwzględnieniem stanu rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego klienta, albo odstępuje od realizacji zlecenia. Przyjęty sposób postępowania określa regulamin, o którym mowa w § 2 ust. 1.";

5)
po § 7 dodaje się § 7a i 7b w brzmieniu:

"§ 7a. 1. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie może zawrzeć z klientem odrębną umowę dotyczącą pośrednictwa tego podmiotu w nabywaniu i zbywaniu szczególnych praw z papierów wartościowych (opcji, transakcji terminowych) oraz zasad rozliczania tych transakcji.

2. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie ma obowiązek uzyskać od klienta informacje o innych tego typu umowach zawartych przez klienta z innymi podmiotami.

3. Przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie występuje do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z wnioskiem o nadanie klientowi numeru rachunku szczególnych praw z papierów wartościowych.

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) upoważnienie dla podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie do przekazywania informacji o nabytych i zbytych przez klienta szczególnych prawach z papierów wartościowych (opcjach, transakcjach terminowych) do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub do podmiotów uprawnionych do występowania do Komisji Papierów Wartościowych z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie szczególnych praw z papierów wartościowych do publicznego obrotu na podstawie odrębnych przepisów,

2) warunki i tryb składania przez klienta zabezpieczenia, które ma służyć realizacji jego zobowiązań wynikających ze szczególnych praw z papierów wartościowych (opcji, transakcji terminowych),

3) określenie limitu posiadanych przez klienta szczególnych praw z papierów wartościowych (opcji, transakcji terminowych).

5. Wielkość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie może być niższa niż wielkość określona przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów.

§ 7b. 1. Na podstawie umowy, o której mowa w § 7a, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie otwiera klientowi rachunek szczególnych praw z papierów wartościowych (opcje, transakcje terminowe) oraz rachunek zabezpieczający realizację zobowiązań wynikających ze szczególnych praw z papierów wartościowych.

2. Do prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 3, przepisy dotyczące prowadzenia rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego.

3. Na rachunku szczególnych praw z papierów wartościowych (opcje, transakcje terminowe) rejestruje się te prawa.";

6)
w § 10:
a)
w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) odpowiednie oznaczenie, jeżeli zlecenie klienta zostało złożone na podstawie rekomendacji podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, udzielonej na warunkach określonych w regulaminie, o którym mowa w § 2 ust. 1,"

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do zlecenia zawarcia transakcji szczególnymi prawami z papierów wartościowych.";

7)
w § 18 skreśla się ust. 5;
8)
w § 19 w ust. 4 skreśla się wyrazy "5 i";
9)
w § 20 w ust. 2 skreśla się wyrazy "5 i";
10)
w § 24:
a)
w ust. 1 po wyrazach "papierami wartościowymi" skreśla się kropkę i dodaje wyrazy "i szczególnymi prawami z papierów wartościowych.",
b)
w ust. 2:
w pkt 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu:

"d) na podstawie rekomendacji podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie udzielonej na warunkach określonych w regulaminie, o którym mowa w § 2 ust. 1,"

w pkt 2 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu:

"d) na podstawie rekomendacji podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, udzielonej na warunkach określonych w regulaminie, o którym mowa w § 2 ust. 1,"

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do ewidencji transakcji szczególnymi prawami z papierów wartościowych.

2b. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie oraz bank będący bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, prowadzący rachunek papierów wartościowych klienta na podstawie odrębnego zezwolenia, przechowują rejestry transakcji oraz potwierdzenia realizacji zleceń przez okres 5 lat."