Zm.: zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

Monitor Polski

M.P.1993.10.68

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1993 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 25 lutego 1993 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych (Monitor Polski Nr 32, poz. 258 i Nr 48, poz. 369, z 1991 r. Nr 8, poz. 60 i Nr 42, poz. 291 oraz z 1992 r. Nr 5, poz. 27, Nr 14, poz. 108 i Nr 35 poz. 252) w § 3 w pkt 2 wyrazy "30.000 zł" zastępuje się wyrazami "34.000 zł".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1993 r.