§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.1993.15.124

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1993 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 39, poz. 280 i z 1992 r. Nr 14, poz. 103) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1:
a)
dodaje się nowy pkt 1 w brzmieniu:

«1) nr 15 - stale zamkniętą dla żeglugi i rybołówstwa;»,

b)
dotychczasowe pkt 1 i 2 otrzymują oznaczenie pkt 2 i 3;
2)
w załączniku do zarządzenia:
a)
dodaje się nowy pkt I w brzmieniu:

«I. STREFA STALE ZAMKNIĘTA DLA ŻEGLUGI I RYBOŁÓWSTWA

szerokość długość
geograficzna geograficzna
północna wschodnia
Nr 15: 54°33,20' 18°33,90'
54°33,20' 18°35,50'
54°32,90' 18°35,50'
54°32,90' 18°33,90'»,
b)
dotychczasowe pkt I, II i III otrzymują odpowiednio oznaczenie pkt II, III i IV.