§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.

Monitor Polski

M.P.1996.85.757

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1996 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku (Monitor Polski Nr 61, poz. 684 i Nr 68, poz. 765 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 253 i Nr 33, poz. 337) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 3 po poz. 1 dodaje się poz. 1a w brzmieniu:
Poz.Symbol Systematycznego wykazu wyrobów SWWNazwa wyrobu (grupy wyrobów)Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % obrotu
1234
"1a0243Oleje smarowe i specjalne:
1) oleje silnikowe, z wyjątkiem olejów DS-M

do silników okrętowych (SWW: 0243-135),

olejów DS-H do silników okrętowych (SWW:

0243-136), olejów SC22 do silników

okrętowych (SWW: 0243-137), olejów do

silników z zapłonem samoczynnym

(wysokoprężnych) pozostałych (SWW: 0243-

139), olejów do silników lotniczych (SWW:

0243-14), olejów silnikowych pozostałych

(SWW: 0243-19) oraz olejów do silników

okrętowych określonych przez Polską Normę

PN-75C-96089/01-04 jako Marinol typu CA,

CB, CC, CD

15
2) pozostałe, w tym także oleje silnikowe

wytwarzane z udziałem komponentów

uzyskiwanych z regeneracji zużytych

olejów smarowych, w których udział

komponentów z regeneracji w produkcie

gotowym stanowi minimum 10%

wolne od podatku"
2)
w załączniku nr 4:
a)
w poz. 2 w kolumnie 3 skreśla się wyrazy "o symbolu 2710 00 69 1",
b)
po poz. 2 dodaje się poz. 2a w brzmieniu:
Poz.Kod PCNNazwa grupy towarów (towaru)Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % podstawy opodatkowania*)
1234
"2aex 2710 00 87 0Oleje silnikowe20"