Zm.: zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.

Monitor Polski

M.P.1996.33.337

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 maja 1996 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku (Monitor Polski Nr 61, poz. 684 i Nr 68, poz. 765 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 skreśla się ust. 5a;
2)
w § 3 w ust. 3 skreśla się pkt 4;
3)
załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;
4)
w załączniku nr 4 skreśla się poz. 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 1996 r., z tym że stawka podatku akcyzowego określona w poz. 3 załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia obowiązuje od dnia 3 czerwca 1996 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA WYROBÓW PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO I DROŻDŻOWEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRODUKOWANYCH W KRAJU

Poz.Symbol

Systematycznego wykazu wyrobów (SWW)

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)Stawka podatku akcyzowego w zł za 10 dm3 100% spirytusu lub w % obrotu, bądź w złotych za 10 l
1234
I. Wyroby spirytusowe
1Wyroby spirytusowe czyste własnej produkcji (od 10 dm3 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach)

w tym:

2443-11) o zawartości do 40% alkoholu włącznie424,00
2443-12) o zawartości powyżej 40% alkoholu450,00
2443-153) spirytus butelkowany451,00
4) w opakowaniach 0,20 l i 0,25 l438,00
5) w opakowaniach zminiaturyzowanych

0,05 l, 0,1 l i 0,15 l

442,00
2Wyroby spirytusowe gatunkowe własnej produkcji (od 10 dm3 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach)

w tym:

2443-21) wódki gatunkowe wytrawne i półwytrawne

o zawartości do 40% alkoholu włącznie

438,00
2443-22) wódki gatunkowe wytrawne i półwytrawne

o zawartości powyżej 40% alkoholu

446,00
2443-33) wódki gatunkowe półsłodkie i słodkie:
a) wódki gatunkowe półsłodkie410,00
b) wódki gatunkowe słodkie357,00
2443-44) likiery408,00
2443-515) aperitify340,00
2443-56) wódki gatunkowe niskoprocentowe od 18%

do 25% mocy włącznie

z tego:

384,00
a) koktajle340,00
b) kremy alkoholowe o zawartości 18%

alkoholu

401,00
z czego: kremy alkoholowe jajowe295,00
c) kremy alkoholowe o zawartości

powyżej 18% alkoholu

384,00
z czego: kremy alkoholowe jajowe374,00
7) w opakowaniach 0,20 l i 0,25 l452,00
8) w opakowaniach zminiaturyzowanych

0,05 l, 0,1 l i 0,15 l

442,00
3bez względu na symbolNapoje alkoholowe o zawartości alkoholu 18%, z wyłączeniem wyrobów winiarskich i piwa6,90 zł/10 l
II. Spirytusy surowe i rektyfikowane sprzedawane luzem, na które obowiązują ceny urzędowe
42441Spirytus surowy, z wyłączeniem owocowego, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 430,00 zł418,00*) 405,00
2) 30,00 zł 18,00*) 5,00
3) 26,00 zł14,00*) 1,00
4) 25,00 zł13,00*) wolny od podatku
52441-3Spirytus surowy owocowywolny od podatku
62442-1Spirytus rektyfikowany zwykły - produkowany ze spirytusu surowego, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 460,00 zł427,00
2) 274,00 zł241,00
3) 85,00 zł52,00
4) 70,00 zł37,00
5) 44,00 zł11,00
6) 36,00 zł3,00
7) 35,00 zł2,00
8) 33,00 złwolny od podatku
72442-1Spirytus rektyfikowany zwykły - produkowany z brzeczki melasowej, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 460,00 zł444,00
2) 274,00 zł258,00
3) 85,00 zł69,00
4) 70,00 zł54,00
5) 44,00 zł28,00
6) 36,00 zł20,00
7) 35,00 zł19,00
8) 33,00 zł17,00
82442-2Spirytus rektyfikowany wyborowy - produkowany bezpośrednio z brzeczki melasowej, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 m3 100%):
1) 470,00 zł452,00
2) 35,00 zł17,00
92442-3Spirytus rektyfikowany luksusowy - produkowany bezpośrednio z brzeczki melasowej, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 490,00 zł471,00
2) 280,00 zł261,00
3) 39,00 zł20,00
4) 36,00 zł17,00
102442-1Spirytus rektyfikowany zwykły - produkowany z własnego spirytusu surowego melasowego, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 460,00 zł444,00
2) 274,00 zł258,00
3) 85,00 zł69,00
4) 70,00 zł54,00
5) 44,00 zł28,00
6) 36,00 zł20,00
7) 35,00 zł19,00
8) 33,00 zł17,00
112442-2Spirytus rektyfikowany wyborowy, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 470,00 zł435,00
2) 35,00 złwolny od podatku
1224442-3Spirytus rektyfikowany luksusowy, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 490,00 zł454,00
2) 280,00 zł244,00
3) 39,00 zł3,00
4) 36,00 złwolny od podatku
132442-1Spirytus rektyfikowany zwykły - produkowany z serwatki, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 460,00 zł446,00
2) 274,00 zł260,00
3) 85,00 zł71,00
4) 70,00 zł56,00
5) 44,00 zł30,00
6) 36,00 zł22,00
7) 35,00 zł21,00
8) 33,00 zł19,00
142449-9Spirytus bezpirydynowy do produkcji octu (ZN-93/IBPRS-23), na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 460,00 zł438,00
2) 22,00 złwolny od podatku
III. Spirytusy i pozostałe produkty, na które obowiązują ceny umowne
152444-1Spirytus odwodniony techniczny (za 10 dm3 100% spirytusu):
1) bez względu na przeznaczenie,

z wyjątkami określonymi w pkt 2 i 3

300,00
2) przeznaczony bezpośrednio do produkcji

wyrobów nie będących artykułami

spożywczymi, esencjami i aromatami

spożywczymi oraz wyrobami tytoniowymi

5,00
3) skażony środkami szczególnymiwolny od podatku
162444-1Spirytus odwodniony dla farmacji (F i Fs)wolny od podatku
172449-3Spirytus porektyfikacyjny (od 10 dm3 100% spirytusu):
1) bez względu na przeznaczenie, z

wyjątkami określonymi w pkt 2 i 3

260,00
2) przeznaczony bezpośrednio do produkcji

wyrobów nie będących artykułami

spożywczymi, esencjami i aromatami

spożywczymi oraz wyrobami tytoniowymi

wolny od podatku
2) skażony środkami szczególnymiwolny od podatku
182441-5Spirytus posiarczynowy produkowany przez przemysł celulozowo-papierniczywolny od podatku
192442-9Spirytus - alkohol etylowy 96% czysty i czysty do analizy (od 10 dm3 100% spirytusu)455,00
202444-21Denaturat:
2444-211a) w butelkach35%
2444-212b) luzem40%
21bez względu na symbolSpirytus skażony - pozostały sprzedawany w opakowaniach zawierających 10 l lub mniej35%
222449-4Oleje fuzlowe i frakcje propylowo-butylowe5%
23244Wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego nie wymienione w poz. 1-22 tabeliwolne od podatku
*) dotyczy spirytusu surowego melasowego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA IMPORTOWANYCH WYROBÓW PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO I DROŻDŻOWEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Poz.Kod PCNNazwa grupy towarów (towaru)Stawka podatku akcyzowego w zł za 10 dm3 100% spirytusu
1234
1ex 2008Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin zawierające dodatek alkoholu o rzeczywistej mocy alkoholu przewyższającej w masie 1,5%450,00
22103 90 30 0Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2% obj., zawierające w masie od 1,5 do 6% goryczki, przypraw i różnych składników oraz do 4 do 10% cukru, w pojemnikach zawierających 0,5 litra lub mniej450,00
32106 90 20 0Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju używanych do produkcji napojów450,00
42207Alkohol etylowy nie skażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkohol etylowy skażony i pozostałe alkohole skażone o dowolnej mocy450,00
52208Alkohol etylowy nie skażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe

z czego:

450,00
2208 201) napoje alkoholowe otrzymywane przez

destylację wina z winogron lub

wytłoków z winogron

451,00
2208 302) whisky451,00
2208 403) rumy451,00
2208 504) giny i gin Geneva451,00
2208 605) vodka451,00
62208 90 69 1Gotowe preparaty ziołowe będące farmaceutykami na bazie alkoholuwolne od podatku
7Wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz napoje alkoholowe nie wymienione w poz. 1-6,

z wyłączeniem win i piwa

wolne od podatku
ex - zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że stawka podatku akcyzowego jest ustalona tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonych w kolumnie 3.