Monitor Polski

M.P.2005.18.297

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 marca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (M. P. Nr 27, poz. 447 i Nr 33, poz. 518) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków Rady Ministrów,".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".