§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2002.33.518

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 2002 r.
§  1.
W zarządzeniu nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 27, poz. 447) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sekretarzem stałego komitetu Rady Ministrów jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego tego komitetu członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w komórce organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która sprawuje obsługę prac tego komitetu."