Zm.: zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2002.33.518

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 87
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 lipca 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 27, poz. 447) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sekretarzem stałego komitetu Rady Ministrów jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego tego komitetu członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w komórce organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która sprawuje obsługę prac tego komitetu."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".