Zm.: zarządzenie w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.

Monitor Polski

M.P.1990.41.320

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 października 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.

Na podstawie art. 8 ust. 4 i art. 12 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283, z 1985 r. Nr 59, poz. 296, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 19, poz. 131 i Nr 41, poz. 325 oraz z 1989 r. Nr 6, poz. 32 i Nr 34, poz. 178) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych (Monitor Polski Nr 19, poz. 128) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli plan finansowy środków specjalnych przewiduje wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 9 ust. 5), dysponent dokonuje tej wpłaty zaliczkowo w wysokości planowanej wpłaty rocznej w terminie do dnia 20 grudnia."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.