§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.

Monitor Polski

M.P.1990.41.320

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1990 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych (Monitor Polski Nr 19, poz. 128) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli plan finansowy środków specjalnych przewiduje wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 9 ust. 5), dysponent dokonuje tej wpłaty zaliczkowo w wysokości planowanej wpłaty rocznej w terminie do dnia 20 grudnia."