Monitor Polski

M.P.1966.63.304

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 8 listopada 1966 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sieci archiwalnej.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych (Dz. U. Nr 19, poz. 149) oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie właściwości niektórych naczelnych organów administracji państwowej (Dz. U. z 1956 r. Nr 54, poz. 249 i z 1958 r. Nr 71, poz. 347) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1952 r. w sprawie sieci archiwalnej (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-9, poz. 87, z 1957 r. Nr 30, poz. 210 i z 1965 r. Nr 21, poz. 98) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Wojewódzkie archiwa państwowe działają we wszystkich miastach wojewódzkich i właściwością swoją obejmują obszar województwa.

2. Wojewódzkie archiwa państwowe, działające w miastach wojewódzkich wyłączonych z województw, obejmują obszar tych miast i województw.

3. Działające w miastach wojewódzkich archiwa państwowe otrzymują nazwę "Wojewódzkie Archiwum Państwowe w ........".

4. Archiwa państwowe działające w miastach wojewódzkich wyłączonych z województw otrzymują nazwę "Archiwum Państwowe Miasta ......... i Województwa ........".

5. Wojewódzkie archiwa państwowe gromadzą i przechowują materiały archiwalne stanowiące część państwowego zasobu archiwalnego i wytworzone na terenie województwa objętego właściwością danego archiwum wojewódzkiego".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.