Zm.: zarządzenie w sprawie rodzaju i wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.

Monitor Polski

M.P.1999.39.596

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 1999 r.

ZARZĄDZENIE
SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
z dnia 19 listopada 1999 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie rodzaju i wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 51, poz. 526 i Nr 53, poz. 548) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie rodzaju i wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa (Monitor Polski z 1997 r. Nr 1, poz. 9) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

LEGITYMACJA SŁUŻBOWA