Monitor Polski

M.P.1970.26.220

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII
z dnia 30 lipca 1970 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie rejestracji ujęć wód podziemnych i przeprowadzania w nich obserwacji.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 4 grudnia 1962 r. w sprawie rejestracji ujęć wód podziemnych i przeprowadzania w nich obserwacji (Monitor Polski Nr 87, poz. 411) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do wierconych ujęć wód podziemnych lub innych wyrobisk wykorzystywanych jako ujęcie (szyb kopany, trwale obudowane źródło itp.), zwanych dalej "studniami", będących w posiadaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.

2. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do studni publicznych i pożarowych, studni posiadanych przez jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, studni eksploatujących wody lecznicze oraz studni na terenach zakładów eksploatujących kopaliny (w tym również ujęć wód kopalnianych).";

2) w § 2:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przeprowadzać okresowe obserwacje (pomiary) poziomu zwierciadła wody w studni i wydajności studni, jeżeli pobór wody ze studni (zespołu studni) lub zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w kategorii "B" przekraczają 200 m3/godz.",

b) w ust. 1 dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:

"4) w miarę możliwości przeprowadzać obserwacje innych studni (zespołów studni) niż określone w pkt 3",

c) dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

"4. Organ do spraw geologii prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) w uzasadnionych wypadkach może polecić prowadzenie obserwacji w studniach (zespole studni), określając sposób i zakres tych obserwacji.";

3) w § 3:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "której wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia" i dodaje się na końcu wyrazy "według wzorów ustalonych przez Centralny Urząd Geologii",
b) dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

"4. Organ administracji wodnej może uzależnić wydanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wody od uprzedniego zarejestrowania studni w trybie niniejszego zarządzenia.";

4) w § 4:
a) skreśla się ust. 2,
b) dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu;

"5. Dla studni eksploatowanych lewarowo sporządza się karty rejestracyjne dla każdej studni (otworu), a książkę eksploatacji zakłada się tylko dla studni zbiorczej, nie zamieszczając w niej danych technicznych.";

5) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W razie braku danych dotyczących próbnego pompowania z okresu budowy studni dane takie wpisuje się na podstawie wyników pompowania przeprowadzonego w czasie eksploatacji przy zakładaniu książki eksploatacji.";

6) w § 8 dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:

"5. Organ do spraw geologii prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) sprawdza co najmniej raz w roku poprawność pomiarów i rejestracji wyników dokonywanych przez jednostkę posiadającą studnię (zespół studni).";

7) w § 15 ust. 1 dodaje się nowy pkt 3 w brzmieniu:

"3) zmianach technicznych i eksploatacyjnych studni w wyniku przeprowadzonej renowacji";

8) skreśla się załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.