Zm.: zarządzenie w sprawie ramowych zasad, trybu oraz organizacji bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych.

Monitor Polski

M.P.1971.45.289

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 1971 r.

ZARZĄDZENIE Nr 89
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 sierpnia 1971 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ramowych zasad, trybu oraz organizacji bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych.

W zarządzeniu nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1969 r. w sprawie ramowych zasad, trybu oraz organizacji bilansowania robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 24, poz. 188) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dokonuje rozdziału robót w zakresie:

1) budownictwa przemysłowego,

2) wspólnych inwestycji koordynowanych przez rady narodowe o większym znaczeniu gospodarczym, jak również innych inwestycji z zakresu infrastruktury komunalnej, w uzgodnieniu z prezydium właściwej wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) rady narodowej,

3) innych rodzajów budownictwa realizowanych przez podległe przedsiębiorstwa budownictwa przemysłowego i specjalistycznego, zgodnie z ich specjalizacją.";

2)
w § 9 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, zgrupowanych w zjednoczeniach budownictwa przemysłowego i budownictwa specjalistycznego";

3)
w § 10 ust. 1:
a)
dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

"1) Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - zgrupowanych w zjednoczeniach budownictwa ogólnego";

b)
dotychczasowe pkt 1-9 otrzymują kolejną numerację 2-10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.