Monitor Polski

M.P.2005.21.329

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 kwietnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Rynku Kapitałowego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Rynku Kapitałowego (M. P. Nr 54, poz. 909) w § 5 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Prezesa Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.