Monitor Polski

M.P.1981.13.101

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 maja 1981 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych, prowadzonych w walutach wymienialnych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) oraz § 4 uchwały nr 107 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1980 r. w sprawie oprocentowania wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 27, poz. 155) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 8 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1980 r. w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych, prowadzonych w walutach wymienialnych (Monitor Polski Nr 29, poz. 163), wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wkłady na rachunkach "A" są oprocentowane w następującej wysokości w stosunku rocznym:

1) płatne na każde żądanie - 5%,

2) terminowe 6-miesięczne - 8%,

3) terminowe 12-miesięczne - 9%,

4) terminowe 24-miesięczne - 10%,

5) terminowe 36-miesięczne - 11%",

2) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w walucie obcej w trzecim roku trwania umowy o wkład terminowy 36-miesięczny; w tym wypadku odsetki za okres 24-miesięczny oblicza się jak dla wkładów terminowych 24-miesięcznych, a za pozostały okres - w wysokości 3%".

§  2. Przepis § 1 pkt 1 stosuje się do oprocentowania wkładów terminowych na rachunkach "A" za okres po dniu wejścia w życie zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1981 r.