Monitor Polski

M.P.1965.40.224

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 lipca 1965 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeniesienia uprawnień na organy finansowe szczebla wojewódzkiego w zakresie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych dla osób niewidomych.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300 i z 1961 r. Nr 33, poz. 166) zarządza się, co następuje:
§  1. W tytule oraz w § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1958 r. w sprawie przeniesienia uprawnień na organy finansowe szczebla wojewódzkiego w zakresie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych dla osób niewidomych (Monitor Polski Nr 88, poz. 492) wyrazy "szczebla wojewódzkiego" zastępuje się wyrazami "szczebla powiatowego".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.