Zm.: zarządzenie w sprawie przekazania uprawnienia do ustanowienia norm branżowych (BN).

Monitor Polski

M.P.1963.58.302

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 17 lipca 1963 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania uprawnienia do ustanowienia norm branżowych (BN).

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) oraz w związku z zarządzeniem nr 88 z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie organizacji i zakresu działania ośrodków normalizacyjnych w resorcie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Dz. Urz. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. Nr 7, poz. 28) zarządza się, co następuje:
W § 1 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie przekazania uprawnienia do ustanowienia norm branżowych (BN) (Monitor Polski Nr 61, poz. 293) wyrazy "Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych (Ośrodek Nr 02)." zastępuje się wyrazami "Zjednoczenia Przemysłu Cementowego (Ośrodek Nr 02).".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 1963 r.