Zm.: zarządzenie w sprawie prowizji za wydanie zezwoleń na przewóz i pobranie opłaty drogowej.

Monitor Polski

M.P.1994.66.592

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 23 listopada 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie prowizji za wydanie zezwoleń na przewóz i pobranie opłaty drogowej.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz. U. Nr 75, poz. 332 i z 1992 r. Nr 75, poz. 369) oraz w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie prowizji za wydanie zezwoleń na przewóz i pobranie opłaty drogowej (Monitor Polski Nr 40, poz. 299) w § 1 w pkt 2 wyrazy "50 tys. zł" zastępuje się wyrazami "5 zł".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.